Compartir

La direcció del MEV troba relleu

09–11–21

El president del MEV presenta al Sr. Oriol Picas Riera com a candidat a Director del Museu. Aquesta proposta ha arribat després d’un procés intern de selecció de candidats possibles. Els membres de la Junta de Govern del MEV, havent dialogat prèviament, han procedit a la votació, segons estatuts (Art. 12 ). Han votat favorablement el President, el Vice-presidenta primera, representada per la Sra. Elsa Ibar i Torras, la vicepresidenta segona, Sra. Anna Erra i Solà, i tots els membres del patronat presents. Per tant, s’aprova per unanimitat la proposta del Sr.Oriol Picas i Riera com a nou director del MEV.

Oriol Picas i Riera (Barcelona, 1968) és gestor i planificador cultural. Llicenciat en Història de l'Art per la Universitat de Barcelona i postgrau en Gestió i Polítiques Culturals, va iniciar la seva activitat professional en la promoció de les arts escèniques, la música i les arts visuals en el món local. Posteriorment ha centrat la seva activitat en la planificació i gestió dels equipaments culturals, on ha estat autor de recerques i treballs tècnics sobre aspectes com la programació d'activitats, la necessitat de recursos o els plans estratègics i contractes programa.
Des del 2012, ha focalitzat aquesta activitat en el sector dels museus, especialment amb la renovació i expansió de les xarxes territorials de museus, la definició del Sistema de Museus de Catalunya o la direcció tècnica del Pla de Museus de Catalunya.
Un dels seus centres d'interès, tant en l'àmbit professional com fora d'ell, és la governança dels projectes culturals, especialment en la participació àmplia de les persones i dels col·lectius, mitjançant el treball en equip i l'aplicació de metodologies participatives. Aquest fet s'ha plasmat, per exemple, en el Pla de Museus de Catalunya i en el I Fòrum dels Museus de Catalunya. En el camp de l'activisme cultural va ser un dels impulsors d'H. Associació per a les Arts Contemporànies o de l'entitat musical Associació Messies participatiu.