Compartir

Notes legals

Informació general

En compliment de la llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic:
titular de la pàgina web: Museu Episcopal de Vic.
El museu episcopal de vic, cif R-0800043-B, amb seu a pl. bisbe Oliba, 3, 08500-vic (Barcelona), és el titular del web museuepiscopalvic.com. L’adreça de correu electrònic de contacte: informacio@museuepiscopalvic.com és l'adreça web de www.museuepiacopalvic.com mitjançant la qual ofereix als usuaris d'internet informació sobre l'empresa i els serveis que ofereix tel. 93 886 93 60 / fax 93 886 93 61

Propietat intel·lectual

© copyright 2016, Museu Episcopal de Vic, tots els drets d'explotació estan reservats. Els drets de propietat intel·lectual sobre el contingut íntegre d'aquesta pàgina web són propietat de Museu Episcopal de Vic. Queda prohibida la reproducció, retransmissió, còpia, cessió o difusió total o parcial del seu contingut sense autorització expressa i per escrit, així com tampoc s'autoritza:
* Presentació d'una pàgina del lloc web en una finestra que no pertany a Museu Episcopal de Vic per mitjà de "framing"". * La inserció d'una imatge difosa al lloc web en una pàgina que no és de Museu Episcopal de Vic mitjançant "in line linking".
* L'extracció d'elements del lloc web causant perjudici a Museu Episcopal de Vic conforme les disposicions vigents.

Responsabilitat dels continguts i dels enllaços

El Museu Episcopal de Vic no assumeix la responsabilitat de les infraccions que els usuaris puguin incórrer o dels danys i perjudicis causats per la utilització d'aquesta web i es reserva el dret d'actualització i modificació de la informació sense previ avís. El Museu Episcopal de Vic no assumeix la responsabilitat del contingut, veracitat i errors en els enllaços als quals es pot accedir a través de la pàgina web. la única finalitat dels enllaços és la de proporcionar als usuaris l'accés a una informació que pot ser del seu interès.

Dades de caràcter personal: política de privacitat

Responsable del tractament
En compliment amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679 Del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril, General de Protecció de Dades, li comuniquem que el responsable de les activitats de tractament de les seves dades és el Museu Episcopal de Vic.

Dades del responsable:
Museu Episcopal de Vic
Plaça bisbe Oliba,3
08500 vic
informacio@museuepiscopalvic.com

Finalitat
Les seves dades seran tractades amb les següents finalitats:
Enviament d'informació per a la gestió del servei/s del Museu que hagi sol·licitat. Enviament d'informació sobre les activitats del Museu que puguin ser del seu interès. Tractament estadístic de les seves dades per a l'elaboració de perfils per tal de millorar els serveis del Museu.
Les seves dades personals seran tractades exclusivament per a les finalitats anteriorment esmentats i es mantindran fins que se sol·liciti la supressió per part de l'interessat, sense ser en cap cas tractats ulteriorment de manera incompatible amb aquestes finalitats.

Drets
Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a MUSEU EPISCOPAL DE VIC es tracten dades personals que els concerneixin, o no.
Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si s'escau, a sol·licitar la seva supressió, quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals van ser recollides.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas únicament les conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

Així mateix, per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. MUSEU EPISCOPAL DE VIC deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

MUSU EPISCOPAL DE VIC informa que es pot exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició i limitació del tractament segons les condicions i límits que preveu la vigent legislació, dirigint un escrit a MUSEU EPISCOPAL DE VIC, Plaça bisbe Oliba, 3. Vic 08500, o bé mitjançant correu electrònic a informacio@museuepiscopalvic.com. En qualsevol cas, s'haurà d'aportar còpia del document d'identitat, passaport o document equivalent. En cas de considerar-ho oportú, es pot presentar una reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades (apdcat.gencat.cat).

El sistema de navegació i el software necessaris pel funcionament d'aquest lloc web recull, en el curs normal per al seu exercici, algunes dades personals la transmissió de les quals és implícita en l'ús dels protocols de comunicació d'internet. Es tracta d'informació que no és obtinguda per ésser associada a interessats identificats, però que per la seva naturalesa podrien, mitjançant la seva elaboració o associació amb dades de tercers, permetre'n la identificació. Aquestes dades s'utilitzen amb l'exclusiva finalitat d'obtenir informació estadística anònima sobre l'ús del lloc web, així com també per controlar-ne el correcte funcionament tècnic i es cancel·len immediatament després de la seva elaboració.

Llei i jurisdicció aplicable

Les anteriors condicions es regiran per la normativa espanyola.